Norsif – vedtekter

Norsif – vedtekter

Vedtekter

 1. Foreningens navn er Norsif – Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer
 2. Norsif er en ideell forening.
 3. Foreningens hjemsted er Oslo.

 1. Foreningen skal være et uavhengig faglig forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer og eierskapsutøvelse. Formålet er å fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet i finansbransjen og blant andre interessenter.
 2. Medlemskapet forplikter ikke medlemmer til å ha bestemte holdninger om ansvarlige og bærekraftige investeringer.
 3. Foreningen skal ikke avgi høringsuttalelser eller uttale seg normativt vedrørende enkeltspørsmål på foreningens vegne. Dette skal ikke være til hinder for at det kan gis generell informasjon i tråd med formålsangivelsen i punkt 1.

 1. Som medlem i foreningen kan opptas kapitaleiere og forvaltere som har aktivitet i Norge.
 2. Som assosiert medlem kan opptas tjenesteleverandører innen investeringsvirksomhet som har vesentlig interesse for ansvarlige og bærekraftige investeringer, og som har aktivitet i Norge, samt aktuelle bransjeorganisasjoner.
 3. Medlemmer skal være selvstendige juridiske enheter.
 4. Foreningens styre beslutter om medlemskap.
 5. Styret kan i særlige tilfeller ekskludere et medlem med øyeblikkelig virkning, for eksempel ved manglende betaling av årskontingent eller ved illojal opptreden mot foreningen.

 1. Medlemmene betaler årlig kontingent til foreningen.
 2. Størrelsen på kontingenten kan være gradert. Den fastsettes hvert år av årsmøtet etter innstilling fra styret.
 3. Foreningens midler disponeres av styret, men finansielle eller økonomiske beslutninger av vesentlig betydning for foreningens finansielle stilling, skal fremlegges for årsmøtet.

 1. Foreningens daglige ledelse ivaretas av styret. Styret leder foreningen i overensstemmelse med vedtekter og årsmøtets beslutninger.
 2. Årsmøtet fastsetter et eventuelt vederlag til styremedlemmer.
 3. Styret består av minst tre og høyst syv medlemmer, som velges av årsmøtet for ett år av gangen.
 4. Det første styret velges av stifterne og fungerer frem til første årsmøte.
 5. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret fatter beslutning med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet er styrets leders stemme avgjørende.
 6. Styret fører en protokoll over sine behandlinger.

Foreningen bør ha en valgkomité. Valgkomiteen velges av årsmøtet. Årsmøtet fastsetter eventuelt nærmere retningslinjer for valgkomiteen.

Foreningens sekretariatsoppgaver ivaretas av den person eller organisasjon som styret inngår avtale med. Nærmere vilkår og retningslinjer for sekretariatets arbeid fastsettes av styret.

 1. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.
 2. Foreningen avholder et årlig ordinært årsmøte innen 1. mai. Innkallelse skal skje med minst fire ukers varsel direkte til foreningens medlemmer.
 3. Årsmøtet finner sted på foreningens hjemsted (jfr. § 1, punkt 3).
 4. Kun representanter for foreningens medlemmer kan delta på årsmøtet. Hvert ordinære medlem har én stemme. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett.
 5. Med unntak av endringer av vedtekter (jfr. § 9) og oppløsning av foreningen (jfr. § 10), treffer årsmøtet beslutninger med simpelt flertall.
 6. Dagsorden for foreningens årsmøte skal omfatte følgende punkter:
  – Valg av møteleder
  – Styrets årsberetning
  – Godkjennelse av foreningens årsregnskap
  – Vedta budsjett
  – Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen
  – Valg av revisor
  – Fastsettelse av kontingent
  – Eventuelt
 7. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest tre uker før årsmøtet av holdes. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet.
 8. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig, eller skal avholdes når minst 1/3 av foreningens medlemmer fremsetter skriftlig begrunnet anmodning om det overfor styrets leder. I slike tilfeller skal årsmøtet avholdes senest seks uker etter at anmodningen er kommet til styrets leder.
 9. Innkallelsesfristen for et ekstraordinært årsmøte er fire uker.

Endringer av foreningens vedtekter krever minst 2/3 av representerte medlemmer på årsmøtet. Endringer trer i kraft med virkning fra det årsmøte de vedtas på.

 1. Årsmøtet er kun beslutningsdyktig til å treffe beslutning om foreningens oppløsning hvis minst 2/3 av foreningens medlemmer er representert. Beslutningen om oppløsning krever 2/3 flertall blant de representerte medlemmene.
 2. Dersom foreningen oppløses skal eventuelle midler tilfalle organisasjoner eller prosjekter med samme formål som foreningens, jfr. § 2. Beslutning om den konkrete anvendelse treffes av årsmøtet.

Vedtektene ble vedtatt ved foreningens stiftelse den 7. januar 2013. Sist endret av årsmøtet 23. april 2019.