Sammendrag: «External reviews and green bond credibility»

Sammendrag: «External reviews and green bond credibility»

Tittel: «External reviews and green bond credibility»

Forfattere: Elsa Allman & Brandon Lock

Tema: Premium på grønne obligasjoner i markedet?

Oppsummering er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er gjennomgått av Norsif før publisering. 

Innledning 

Markedet for grønne obligasjoner har opplevd en rask vekst de siste årene, og nådde 270 milliarder dollar i 2020, men det har oppstått bekymringer om troverdighet og grønnvasking. Markedsaktørene er interessert i å forstå om vi vil få en premium på grønne obligasjoner. Som svar på disse bekymringene benytter utstedere seg i økende grad av frivillige tredjepartsvurderinger av sine grønne obligasjonsutstedelser for å øke troverdigheten og åpenheten. 

Et interessant funn er at utstedere hjemmehørende i common law-land1 opplever en premie på 50 basispunkter i forhold til brune motparter når de innhenter tredjepartsvurderinger fra anerkjente revisjonsselskaper, noe som tyder på at juridisk opprinnelse og revisjonsselskapenes omdømme spiller en avgjørende rolle. 

Oversikt over studien 

Denne studien undersøker hvilken rolle tredjepartsvurderinger spiller i markedet for grønne obligasjoner og hvilken innvirkning de har på prisingen av grønne obligasjoner ved utstedelse. 

Studien undersøker et omfattende utvalg på 1242 grønne selskapsobligasjoner utstedt mellom 2013 og 2020. Den tar for seg sertifiseringsrollen til tredjeparter i markedet og undersøker hvilken effekt de har på prisingen av grønne obligasjoner. Forfatterne ønsker å finne ut om tredjepartsvurderinger påvirker prisingen av grønne obligasjoner ved utstedelse i forhold til tilsvarende konvensjonelle obligasjoner. I tillegg analyserer de hvordan ulike typer utstedere og granskere former forholdet mellom tredjepartsvurderinger og premien på grønne obligasjoner. 

Hovedfunn 

  • Tredjepartsvurderinger førte i gjennomsnitt ikke til en betydelig reduksjon i premien på grønne obligasjoner i perioden 2013-2020. Effekten varierer imidlertid avhengig av visse faktorer. 
  • Utstedere hjemmehørende i common law-land opplever en premie på 50 basispunkter i forhold til brune utstedere når de innhenter tredjepartsvurderinger fra anerkjente revisjonsselskaper. Dette tyder på at juridisk opprinnelse og revisors omdømme spiller en avgjørende rolle for hvor effektive tredjepartsvurderinger oppfattes i markedet. 
  • Attestasjons, særlig fra de fire store revisjonsselskapene, og vurderinger fra ratingbyråer reduserer kostnadene ved grønne obligasjoner betydelig for utstedere. Disse funnene understreker hvor viktig revisors omdømme og troverdighet er for investorenes oppfatning og prising av grønne obligasjoner. 
  • Selv om den gjennomsnittlige effekten av tredjepartsvurderinger på prisingen av grønne obligasjoner kan være begrenset, kan visse omstendigheter, som utstederens hjemsted og tredjepartens omdømme, ha stor innvirkning på prisingseffekten av tredjeparter. 

Konklusjon 

Studien kaster lys over det nyanserte forholdet mellom tredjepartsvurderinger og prisingen av grønne obligasjoner i markedet. Studien fremhever viktigheten av å ta hensyn til faktorer som juridisk opprinnelse, utsteders omdømme og tredjepartens troverdighet når man skal vurdere effekten av tredjepartsvurderinger på prisingen av grønne obligasjoner. 

Les hele artikkelen her: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2949728024000063?dgcid=author