Ressurser

HVA ER ANSVARLIG OG BÆREKRAFTIG INVESTERINGS-VIRKSOMHET?

Hva er ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet?

Ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet er et vidt begrep som kan omfatte ulike typer av investeringsvirksomhet. Typisk innebærer begrepet en investeringstilnærming som anerkjenner relevansen av miljø og samfunnsmessige faktorer, samt selskapsstyring (ESG) for å sikre langsiktig avkastning og velfungerende markeder. Ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet kan inkludere integrering av ESG-faktorer i tradisjonelle analyser og kan være relevant for kapitalallokering, valg av aksjer, konstruering av porteføljer, aktivt eierskap og stemmegivning.

Ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet innebærer at investorer og selskaper anerkjenner ESG-aspekter i sin vurdering av risiko og muligheter fordi de har en oppfatning om at dette vil føre til bedre analyser og derfor forbedre investeringsbeslutninger. Ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet er et relativt nytt begrep i stadig utvikling.

NYTTIGE LENKER

Nyttige lenker

Eurosif
Dansif
Finsif
Swesif
Iceland SIF
FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI)
International Corporate Governance network (ICGN)
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

RAPPORTER

Rapporter

Integrering av ESG i renter – ESG Integration in Norwegian Fixed Income (Norsif, september 2018)
Integrering av ESG-informasjon i selskapsanalyser (Norsif, juni 2017)
Undervisning i ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet (Norsif, april 2017)
Guide til ansvarlige investeringer (Norsif, september 2015. Oppdatert desember 2016)
Veiledning for rapportering av samfunnsansvar (Oslo børs og Norsif, september 2016, Oppdatert juli 2018)
Climate Impact Assessment of companies listed on Nasdaq Helsinki (CDP/South Pole Carbon/Nasdaq/SITRA, november 2015)
Klima og fornybar energi – et overblikk (Bjartnes for Norsif, KLP og WWF, januar 2015)
The Climate Impact of the OSEBX Index – summary (CDP/South Pole Carbon for Norsif, november 2014)
Undervisning i ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet (Norsif, juni 2014)
European SRI Study (Eurosif) 2016

EN BÆREKRAFTIG ORDLISTE

Ordliste over sentrale begreper i sammenheng med ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet:

Aktivt eierskap Investorer som bruker sin innflytelse over selskaper, utover å kjøpe og selge eierposter, til å fremme ansvarlig forretningsdrift i de selskapene man eier. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom å stemme på generalforsamling, eller å inngå dialog med selskaper, med mål om å forbedre tilnærminger knyttet til miljø, samfunn og selskapsstyring. Aktivt eierskap kan også utøves gjennom å påvirke markedsstandarder selskapene må drive i henhold til.

CSR (Corporate Social Responsibility)/samfunnsansvar Et vidt begrep som omfatter et spekter av ulike tilnærminger, som ikke nødvendigvis er motstridene, fra filantropi til håndtering av selskapets miljø og samfunnspåvirkning (eksempelvis miljøvennlig drift), til strategisk integrering av miljø- og samfunnsmessige aspekter i kjernevirksomheten (eksempelvis grønne eller etiske produkter). Begrepet kan anses som en etisk forpliktelse, og/eller som en strategisk tilnærming der selskapet tar hensyn til forretningskritiske risiki og muligheter knyttet til miljø- og samfunnspåvirkning.

ESG Står for environmental, social og corporate governance, det vil si operasjonelle aspekter relatert til miljø og samfunnsmessige faktorer, samt selskapsstyring. ESG er et vidt begrep som omfatter både risiki og muligheter. Fellesnevneren for ESG-faktorer er at risiki og muligheter tilknyttet slike faktorer er antatt å være undervurdert av markedet og derfor ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til i tradisjonelle finansielle analyser. Eksempler på miljømessige faktorer kan være CO2-utslipp og avfallsreduksjon, samfunnsmessige faktorer kan eksempelvis være menneskerettigheter og personvern. Aspekter relatert til selskapsstyring kan være anti-korrupsjon og kompensasjonsordninger.

Etisk investering Investeringer der valget av investeringer ikke kun styres av forventninger om økonomisk avkastning, men også på bakgrunn av etiske vurderinger og hensyn. Dette er ofte basert på eksklusjonskriterier (eksempelvis produksjon av våpen) som kan føre til utelukkelse av selskaper.

Utelukkelse Eksklusjonskriterier som utelukker selskaper fra investeringsporteføljer eller investeringsunivers basert på hva selskapet produserer (eksempelvis: tobakk, våpen og pornografi) eller atferd (eksempelvis: korrupsjon, barnearbeid, forurensning, brudd på arbeidstaker- eller menneskerettigheter).

Negativ screening En investeringstilnærming hvor selskaper eller bransjer velges bort basert på fastsatte kriterier. Slike kriterier kan for eksempel relatere seg til hvilke produkter eller tjenester selskaper selger, eller hvordan selskapet håndterer ESG-faktorer i forhold til selskaper i samme sektor.

Positiv screening En systematisk investeringstilnærming som velger ut selskaper innenfor en sektor med en ansvarlig forretningsdrift og/eller selskaper som produserer produkter og tjenester på en bærekraftig måte.

UN PRI UN Principles for Responsible Investments eller FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. Et investorinitiativ hvor medlemmene ønsker å implementere og etterleve PRIs prinsipper for ansvarlig investeringsvirksomhet. I dag er initiativet et globalt anerkjent nettverk med 1380 medlemmer som til sammen forvalter $59 billioner dollar (2015).