Om Norsif


Norsif er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Norsif skal fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer – i finansbransjen og blant andre interessenter.

ORGANISASJON

Styret
Bjørn Stolpestad, Nordea (styreleder)
Janicke Scheele, DNB
Matthew Smith, Storebrand
Finn Øystein Bergh, Pareto Asset Management

Valgkomité
Christina Stray, Folketrygdfondet (leder)
Tore Gunnar Iversen, Nordea
Tone Varmann, Sparebank 1 Forsikring
Haavard Bruland, Danske Capital

Har du innspill eller synspunkter på kandidater til styret, ta kontakt med Christina Stray på christina.stray@ftf.no

Sekretariat
Foreningens sekretariatsoppgaver ivaretas av Pia Rudolfsson Goyer på norsif@norsif.org

Komiteer
Foreningen har komiteer med ulike ansvarsområder:

Arrangement
Kontaktperson for komiteen: Monica Mee (Nordea)
Kontaktinformasjon: monica.mee@nordea.com

Akademia
Leder av komiteen: Monica Mee (Nordea)
Kontaktinformasjon: monica.mee@nordea.com

Komité for ESG-integrering renter 
Leder av komiteen: Annie Bersagel (Folketrygdfondet)
Kontaktinformasjon: annie.bersagel@ftf.no

Kommunikasjon
Kontaktinformasjon: norsif@norsif.org

Eierskapsutøvelse
Kontaktperson: Tulia Machado Helland (Storebrand)
Kontaktinformasjon: Tulia.Machado.Helland@storebrand.com

 

MEDLEMSKAP

Som ordinært medlem kan opptas kapitaleiere og forvaltere som har aktivitet i Norge.

Som assosiert medlem kan opptas bransjeorganisasjoner og tjenesteleverandører innen investeringsvirksomhet med vesentlig interesse for ansvarlige og bærekraftige investeringer, og som har aktivitet i Norge. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet.

Pris for medlemskap
Medlemmene betaler årlig kontingent til foreningen. Medlemskontingenten er gradert etter total forvaltningskapital (for kapitaleiere- og forvaltere) eller antall ansatte (tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner).

Kapitaleiere og -forvaltere
Over 100 mrd: 36 000 kr
10-100 mrd: 18 000 kr
Under 10 mrd: 7 500 kr

Tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner
Over 50 ansatte: 30 000 kr
10-50 ansatte: 15 000 kr
Under 10 ansatte: 6 250 kr

Bli medlem
Innmelding skjer ved innlevering av medlemssøknad til Norsifs styre. Medlemskapet løper inntil det sies opp skriftlig.

Medlemmer

Alfred Berg
Argentum
Aquila Capital
CARN Capital
Centragruppen
Cultura Bank
Danske Capital
DNB
DNV GL Pensjonskasse
EY
Fellesordningen for AFP
FH Kapitalforvaltning
Finansco Forvaltning
Finansdepartementet
Folketrygdfondet
Fondsfinans Kapitalforvaltning
Formuesforvaltning
Gjensidigestiftelsen
Gjensidige Forsikring
Grieg Investor
Handelsbanken
Holberg Fondsforvaltning
Institutional Shareholder Services (ISS)
KLP
MP Pensjon
MSCI
Norges Bank Investment Management
Nordea
Nordnet Bank
Obligo Investment Management
Odin
Oslo Pensjonsforsikring
Oslo Børs
OVF
Pareto Asset Management
Pensjonskasseforeningen
Positron Capital AS
PwC
responsAbility
SKAGEN
Sbanken
SpareBank 1 Forsikring
Sparebankstiftelsen DNB
Stakeholder
Statnett SFs Pensjonskasse
Storebrand
Sustainalytics
The Governance Group
Unifor

Retningslinjer for å håndtere potensielle interessekonflikter

VEDTEKTER

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er Norsif – Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer.
 2. Norsif er en ideell forening.
 3. Foreningens hjemsted er Oslo.

§ 2 Foreningens formål

 1. Foreningen skal være et uavhengig faglig forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer og eierskapsutøvelse. Formålet er å fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet i finansbransjen og blant andre interessenter.
 2. Medlemskapet forplikter ikke medlemmer til å ha bestemte holdninger om ansvarlige og bærekraftige investeringer.
 3. Foreningen skal ikke avgi høringsuttalelser eller uttale seg normativt vedrørende enkeltspørsmål på foreningens vegne. Dette skal ikke være til hinder for at det kan gis generell informasjon i tråd med formålsangivelsen i punkt 1.

§ 3 Medlemmer

 1. Som medlem i foreningen kan opptas kapitaleiere og forvaltere som har aktivitet i Norge.
 2. Som assosiert medlem kan opptas tjenesteleverandører innen investeringsvirksomhet som har vesentlig interesse for ansvarlige og bærekraftige investeringer, og som har aktivitet i Norge, samt aktuelle bransjeorganisasjoner.
 3. Medlemmer skal være selvstendige juridiske enheter.
 4. Foreningens styre beslutter om medlemskap.
 5. Styret kan i særlige tilfeller ekskludere et medlem med øyeblikkelig virkning, for eksempel ved manglende betaling av årskontingent eller ved illojal opptreden mot foreningen.

§ 4 Medlemskontingent

 1. Medlemmene betaler årlig kontingent til foreningen.
 2. Størrelsen på kontingenten kan være gradert. Den fastsettes hvert år av årsmøtet etter innstilling fra styret.
 3. Foreningens midler disponeres av styret, men finansielle eller økonomiske beslutninger av vesentlig betydning for foreningens finansielle stilling, skal fremlegges for årsmøtet.

§ 5 Styret

 1. Foreningens daglige ledelse ivaretas av styret. Styret leder foreningen i overensstemmelse med vedtekter og årsmøtets beslutninger.
 2. Årsmøtet fastsetter et eventuelt vederlag til styremedlemmer.
 3. Styret består av minst tre og høyst syv medlemmer, som velges av årsmøtet for ett år av gangen.
 4. Det første styret velges av stifterne og fungerer frem til første årsmøte.
 5. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret fatter beslutning med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet er styrets leders stemme avgjørende.
 6. Styret fører en protokoll over sine behandlinger.

§ 6 Valgkomité

Foreningen bør ha en valgkomité. Valgkomiteen velges av årsmøtet. Årsmøtet fastsetter eventuelt nærmere retningslinjer for valgkomiteen.

§ 7 Sekretariat

Foreningens sekretariatsoppgaver ivaretas av den person eller organisasjon som styret inngår avtale med. Nærmere vilkår og retningslinjer for sekretariatets arbeid fastsettes av styret.

§ 8 Årsmøte

 1. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet.
 2. Foreningen avholder et årlig ordinært årsmøte innen 1. mai. Innkallelse skal skje med minst fire ukers varsel direkte til foreningens medlemmer.
 3. Årsmøtet finner sted på foreningens hjemsted (jfr. § 1, punkt 3).
 4. Kun representanter for foreningens medlemmer kan delta på årsmøtet. Hvert ordinære medlem har én stemme. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett.
 5. Med unntak av endringer av vedtekter (jfr. § 9) og oppløsning av foreningen (jfr. § 10), treffer årsmøtet beslutninger med simpelt flertall.
 6. Dagsorden for foreningens årsmøte skal omfatte følgende punkter:
 • Valg av møteleder
 • Styrets årsberetning
 • Godkjennelse av foreningens årsregnskap
 • Vedta budsjett
 • Valg av medlemmer til styret og valgkomiteen
 • Valg av revisor
 • Fastsettelse av kontingent
 • Eventuelt
 1. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest fire uker før årsmøtet avholdes. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet.
 2. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig, eller skal avholdes når minst 1/3 av foreningens medlemmer fremsetter skriftlig begrunnet anmodning om det overfor styrets leder. I slike tilfeller skal årsmøtet avholdes senest seks uker etter at anmodningen er kommet til styrets leder.
 3. Innkallelsesfristen for et ekstraordinært årsmøte er fire uker.

§ 9 Endring av vedtekter

Endringer av foreningens vedtekter krever minst 2/3 av representerte medlemmer på årsmøtet. Endringer trer i kraft med virkning fra det årsmøte de vedtas på.

§ 10 Oppløsning av foreningen

 1. Årsmøtet er kun beslutningsdyktig til å treffe beslutning om foreningens oppløsning hvis minst 2/3 av foreningens medlemmer er representert. Beslutningen om oppløsning krever 2/3 flertall blant de representerte medlemmene.
 1. Dersom foreningen oppløses skal eventuelle midler tilfalle organisasjoner eller prosjekter med samme formål som foreningens, jfr. § 2. Beslutning om den konkrete anvendelse treffes av årsmøtet.

***

Vedtektene ble vedtatt ved foreningens stiftelse den 7. januar 2013. Sist endret av årsmøtet 19. april 2016.